Algemene Bedrijfsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

(1)  Met betrekking tot de op het navolgend genoemde adres gestationeerde en de tot in overeenstemming met het navolgende omschrevene in gebruik te geven (‘pipo’)wagen (hierna: “Gebruiksobject“) door niet-professioneel handelende eigenaar, te weten Helena van Dijk, gevestigd te Dishoekseweg 30, te (4371 NH) Koudekerke (hierna: “Terrein”) (hierna: “Eigenaar“), aan alle afzonderlijke natuurlijke personen die beogen te gebruiken en al dan niet daadwerkelijk in gebruik zullen nemen als resultaat van het plaatsen van een Boeking inzake een specifieke en tijdgebonden gebruiksmogelijkheid ten aanzien van het Gebruiksobject (hierna: “Gebruiker(s)/Huurder(s)“) met de intentie het doen van een aanbod aan Eigenaar tot het sluiten van een overeenkomst tussen Eigenaar en Gebruikers(s)/Huurder(s) (hierna: “Overeenkomst”), zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn een onverbrekelijk onderdeel van de Overeenkomst.

 

Artikel 2. Totstandkoming van een Overeenkomst, Opslag van de Tekst van de Overeenkomst

(1) De presentatie van gebruiksmogelijkheden op de website www.homebijzee.nl vormt geen juridisch bindend aanbod van de zijde van Eigenaar, maar is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan (kandidaat) Gebruiker(s)/Huurder(s) om het Gebruiksobject te gebruiken. Door middel van indiening van een boeking op www.homebijzee.nl (hierna: “Website“) waaronder het doorlopen van het daaraan gekoppelde bestelproces, doet (doen) de alsdan Gebruiker(s)/Huurder(s) een voor Gebruiker(s)/Huurder(s) bindend aanbod aan Eigenaar om een Overeenkomst te sluiten (hierna: “Boeking”). 

(2) Het bestelproces als omschreven onder Artikel 2 lid (1) omvat de volgende stappen:

  1. Selectie van de gewenste tijdsperiode en invoer van persoonlijke gegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres en naam van de kandidaat Gebruiker(s)/Huurder(s); en
  2. verzending van de boeking door te klikken op de knop “Nu Bestellen”

De kandidaat Gebruiker(s)/Huurder(s) kan (kunnen) voordat Gebruiker(s)/Huurder(s) de Boeking indient (indienen), door op de “Terug” knop” in de gebruikte internetbrowser te drukken, terugkeren naar de webpagina waar de gegevens van de kandidaat Gebruiker(s)/Huurder(s) worden opgenomen en invoerfouten corrigeren, of het voren omschreven bestelproces annuleren door de gebruikte internetbrowser te sluiten. In geval van indiening van een Boeking, bevestigt de Eigenaar de ontvangst van de Boeking onmiddellijk per automatisch gegenereerde e-mail. Hiermee accepteert Eigenaar het aanbod van Gebruiker(s)/Huurder(s) waarmee een Overeenkomst tussen Eigenaar en Gebruiker(s)/Huurder(s) tot stand komt.

(3) Opslag van de tekst van de Boeking op www.homebijzee.nl

Eigenaar stuurt Gebruiker(s)/Huurder(s) de betreffende bestelgegevens en onderhavige Algemene Voorwaarden per het per Boeking geregistreerde e-mailadres van Gebruiker(s)/Huurder(s). De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op www.homebijzee.nl/nl/algemenebedrijfsvoorwaarden. Om veiligheidsredenen zijn de bestelgegevens van Gebruiker(s)/Huurder(s) niet meer toegankelijk via www.homebijzee.nl.

 

Artikel 3. Reserveringen, Prijzen, Betaling, Vervaldatum

(1)De Overeenkomst betreft huur van het Gebruiksobject voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

(2) De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief btw voor zover van toepassing en exclusief de voor rekening van Gebruiker(s)/Huurder(s) te heffen toeristenbelasting.

(3) De Gebruiker(s)/Huurder(s) heeft (hebben) de mogelijkheid tot betaling via vooruitbetaling, hetgeen zich beperkt tot betaling via PayPal, creditcard (Visa, Mastercard, American Express).

(4) Indien de Gebruiker(s)/Huurder(s) vooruitbetaling kiest (kiezen), verbindt (verbinden) Gebruiker(s)/Huurder(s) zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van de Overeenkomst te betalen.

(5) Voor zover Gebruiker(s)/Huurder(s) geen vooruitbetaling kiest (kiezen), verbindt (verbinden) Gebruiker(s)/Huurder(s) zich ertoe het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de ingang van de gebruiksperiode als bedoeld onder Artikel 1 in contanten te voldoen.

(6) Het bedrag dient in euro’s te worden betaald. Eventuele valutawisselkosten zijn voor rekening van de Gebruiker(s)/Huurder(s).

 

Artikel 4. Gebruiksbeperkingen, Schending van de Overeenkomst

(1) Het is Gebruiker(s)/Huurder(s) verboden het Gebruiksobject te verplaatsen.

(2) Het is Gebruiker(s)/Huurder(s) verboden dieren op het Terrein te brengen, behalve na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Eigenaar.

(3) Het is Gebruiker(s)/Huurder(s) verboden de dieren gehouden op het Terrein door Eigenaar op een manier te benaderen die niet door Eigenaar op voorhand is goedgekeurd.

 

Artikel 5. Borg en aansprakelijkheid voor schade

(1) Gebruiker(s)/Huurder(s) betaalt (betalen) aan Eigenaar op het moment van betaling als nader omschreven onder Artikel 3 en in aanvulling op de op de Website getoonde aanbodprijzen een borgsom van EUR 150 (hierna: “Borgsom”) .

(2) De Borgsom van EUR 150 wordt door Eigenaar aan Gebruiker(s)/Huurder(s) terugbetaald na afloop van controle op en goedbevinden door Eigenaar van de correcte en onbeschadigde teruggave van het Gebruiksobject door Gebruiker(s)/Huurder(s), met alle toebehoren en accessoires intact, en voor zover er geen sprake is (geweest) van schending(en) van Artikelen 4 en 6 van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

(3) In geval van schade in welke vorm dan ook aan personen of dieren op het Terrein ten gevolge van het handelen van Gebruiker(s)/Huurder(s), zal de Borgsom door Eigenaar worden aangewend tot vergoeding van een bedrag gelijk aan de hoogte van voornoemde schade.

(4) In geval van materiële schade aan zaken op het Terrein, waaronder begrepen alle faciliteiten, of verlies van zaken toebehorend aan het Terrein ten gevolge van het handelen van Gebruiker(s)/Huurder(s), zal de Borgsom eveneens door Eigenaar worden aangewend voor een bedrag gelijk aan de hoogte van de reparatiekosten, herstelkosten of vervangingskosten in verband met voornoemde schade.

(5) Onverminderd het in lid 3 van dit artikel genoemde recht van Eigenaar, behoudt (behouden) bij verschil van inzicht tussen Eigenaar en Gebruiker(s)/Huurder(s) over ofwel het bestaan van schade dan wel de noodzaak tot reparatie ofwel de hoogte van het schadebedrag, Gebruiker(s)/Huurder(s) het recht om aan te tonen dat Eigenaar geen schade heeft geleden of dat de schade aanzienlijk lager is, dan wel de schade niet door Gebruiker(s)/Huurder(s) is veroorzaakt.

(5) Het in lid 3 genoemde recht van Eigenaar, komt niet in de plaats van het recht van Eigenaar om bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, de Gebruiker(s)/Huurder(s) te verwijderen van het Terrein waarbij verdere toegang tot het Terrein zal worden ontzegd.

(6) De Gebruiker(s)/Huurder(s) vrijwaart (vrijwaren) Eigenaar voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Gebruiker(s)/Huurder(s) zelf.


Artikel 6. Verplichtingen van de Gebruiker(s)/Huurder(s)

(1) Het Gebruiksobject en alle overige zaken en faciliteiten op het Terrein dienen met zorg en deskundigheid te worden behandeld.

(2) Alle mensen, dieren en planten op het Terrein dienen op een passende en respectvolle manier te worden behandeld.

 

Artikel 7. Beperking van de Aansprakelijkheid

(1) Voor vergoeding van schade aan de zijde van Gebruiker(s)/Huurder(s) die voortvloeit uit gebreken aan het Gebruiksobject of het Terrein die is ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, komt enkel in aanmerking directe schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid van de Eigenaar en met inachtneming van het in dit Artikel 7 leden (2) en (3) bepaalde. Voor voorkoming van misverstanden is Eigenaar aldus in elk geval niet aansprakelijk voor (i)

schade ontstaan als gevolg van niet-grove nalatigheid van Eigenaar en (ii) inkomensschade in welke vorm dan ook.

(2) Aansprakelijkheid van de Eigenaar voor de schade als genoemd onder lid (1) van dit Artikel 7 is ten aanzien van persoonlijk letsel beperkt tot maximaal EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) en ten aanzien van materiële schade beperkt tot maximaal driemaal de tussen Eigenaar en Gebruiker(s)/Huurder(s) overeengekomen gebruiksprijs exclusief de Borgsom.

(3) In elk geval is uitgesloten van vergoeding alle schade die Gebruiker(s)/Huurder(s) oploopt (oplopen) ten gevolge van handelingen door Gebruiker(s)/Huurder(s) (i) die zonder de ingevolge deze Algemene Voorwaarden verplichte voorafgaande goedkeuring van Eigenaar zijn verricht dan wel (ii) die in afwijking van de ingevolge deze Algemene Voorwaarden verplichte voorafgaande van Eigenaar verkregen goedkeuring, zijn verricht. 

 

Artikel 8. Verjaring

De verjaringstermijn in verband met de schade als genoemd in onderhavige Algemene Voorwaarden begint te lopen i) bij vorderingen van de Eigenaar jegens Gebruiker(s)/Huurder(s) vanaf het moment van teruggave van het Gebruikersobject als bedoeld onder Artikel 5 lid (2), en voor vorderingen van de Gebruiker(s)/Huurder(s) jegens Eigenaar vanaf het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

Artikel 9. Herroepingsrecht van de Gebruiker(s)/Huurder(s)

Gebruiker(s)/Huurder(s) heeft (hebben) het recht de Overeenkomst binnen veertien dagen na het moment van Boeking zonder opgave van redenen te herroepen.

Gebruikmaking van het herroepingsrecht geschiedt door:

Home Bij Zee

Helena van Dijk Dishoekseweg 30 4373 NH Koudekerke Nederland

E-mail: info@homebijzee.nl

via een duidelijke en schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief of e-mail) op de hoogte te stellen van de beslissing om dit contract te herroepen. Gebruiker(s)/Huurder(s) kan (kunnen) hiervoor gebruikmaken van het modelherroepingsformulier in Artikel 11, maar dit is niet verplicht.

Om de vereisten voor herroeping na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn als omschreven in dit Artikel 9 is verstreken.

 

Artikel 10. Gevolgen van de Herroeping

(1) Als Gebruiker(s)/Huurder(s) dit contract herroept (herroepen), zal Eigenaar aan Gebruiker(s)/Huurder(s) alle betalingen die Eigenaar van Gebruiker(s)/Huurder(s) heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit Gebruiker(s)/Huurder(s) keuze voor een andere wijze van levering dan de door Eigenaar aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop Eigenaar op de hoogte is gesteld van herroeping door Gebruiker(s)/Huurder(s) van de Overeenkomst, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruikt Eigenaar hetzelfde betaalmiddel dat Gebruiker(s)/Huurder(s) heeft (hebben) gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met Gebruiker(s)/Huurder(s) wordt overeengekomen; in geen geval worden (wordt) Gebruiker(s)/Huurder(s) kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

(2) Indien Gebruiker(s)/Huurder(s) heeft (hebben) verzocht dat het gebruik tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dient (dienen) Gebruiker(s)/Huurder(s) aan Eigenaar een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het deel van het gebruik dat tot het moment waarop Gebruiker(s)/Huurder(s) Eigenaar heeft (hebben) geïnformeerd over de uitoefening van het herroepingsrecht, reeds is geleverd in vergelijking met de totale omvang van het in de Overeenkomst voorziene gebruik.

 

Artikel 11. Model-Herroepingsformulier

Indien de Gebruiker(s)/Huurder(s) het contract wilt (willen) herroepen, kan (kunnen) Gebruiker(s)/Huurder(s) gebruikmaken van navolgend formulier door deze in te vullen en terug te sturen aan:

Home Bij Zee
Helena van Dijk
Dishoeksweg 30
4373 NH Koudekerke
Nederland
E-mail: info@homebijzee.nl

Hierbij herroep(en) ik/wij het door mij/ons gesloten Overeenkomst voor het navolgende gebruik

______________________

Besteld op/ontvangen op: ______________________

Naam van de Gebruiker(s)/Huurder(s): ______________________

Adres van de Gebruiker(s)/Huurder(s): ______________________

Handtekening van de Gebruiker(s)/Huurder(s) (alleen bij melding op papier)

 

______________________

Datum: ______________________

 

Artikel 12. In-de-plaatsstelling

(1) Het is Gebruiker(s)/Huurder(s) niet toegestaan het Gebruiksobject uit welke hoofde dan ook aan andere dan de in de Overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Eigenaar.

(2) Indien de Gebruiker(s)/Huurder(s) en Eigenaar zijn overeengekomen dat een of meer Gebruiker(s)/Huurder(s) wordt (worden) vervangen, blijft (blijven) de oorspronkelijke Gebruiker(s)/Huurder(s) hoofdelijk aansprakelijk tegenover de Eigenaar voor betaling van het nog verschuldigde bedrag als omschreven in Artikel 3 alsmede voor vergoeding van enige en alle schade als genoemd onder Artikel 5.

 

Artikel 13. Overmacht

In het geval Eigenaar al dan niet tijdelijk in staat is om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan Eigenaar binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de Overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen aan Gebuiker(s)/Huurder(s) voor een andere periode. De opschorting van de nakoming van de verplichtingen door Eigenaar is toegestaan indien zich omstandigheden gelegen buiten de wil van Eigenaar voordoen.

 

Artikel 14. Burgerlijk Wetboek

Voor zover afwijking daarvan niet dwingendrechtelijk wordt verhinderd, prevaleren de afspraken tussen Eigenaar en Gebruiker(s)/Huurder(s) boven het wettelijke kader van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 15. Taal van het Contract

De correspondentietaal tussen Eigenaar en Gebruiker(s)/Huurder(s) is uitsluitend Engels, Duits of Nederlands.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

Alle tussen Eigenaar en Gebruiker(s)/Huurder(s) overeengekomen afspraken worden beheerst door het Nederlands recht. 

 

Artikel 17. Bevoegde rechter

Alle geschillen die tussen Eigenaar en Gebruiker(s)/Huurder(s) mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de tussen Eigenaar en Gebruiker(s)/Huurder(s) overeengekomen afspraken zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.